SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ENV 1999-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ENV 1999-2


Označenie: STN P ENV 1999-2 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 2: Konštrukcie citlivé na únavu
Anglický názov: Eurocode 9: Design of aluminium structures. Part 2: Structures susceptible to fatigue
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2004
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1591
Úroveň zapracovania: idt ENV 1999-2:1998
Vestník: 05/04
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1999-1-3:2007-09 (73 1501), STN EN 1999-1-5:2007-08 (73 1501)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Konštrukčné Eurokódy zahŕňajú skupinu noriem na navrhovanie nosných a geotechnických konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb.Obsah normy STN P ENV 1999-2
Predhovor 8
1 Všeobecne 11
1.1 Predmet Eurokódu 9, časť 2 11
1.1.1 Použitie 11
1.1.2 Konštrukčné typy 11
1.1.3 Základné výrobky 11
1.1.4 Tvary prútov 11
1.1.5 Materiály 11
1.1.6 Metódy spojovania 12
1.1.7 Podmienky prostredia 13
1.2 Normatívne odkazy 13
1.3 Rozdiel medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 14
1.4 Predpoklady 14
1.5 Definície 14
1.5.1 Odborné názvy spoločné pre všetky Eurokódy 14
1.5.2 Špeciálne odborné názvy použité v tejto časti 2 Eurokódu 9 14
1.6 Značky 18
1.7 Projektová dokumentácia 19
1.7.1 Výkresy 19
1.7.2 Špecifikácia pre výrobu 19
1.7.3 Prevádzková príručka 19
1.7.4 Príručka údržby 20

2 Zásady navrhovania 20
2.1 Všeobecne 20
2.1.1 Cieľ navrhovania 20
2.1.2 Vplyv únavy na navrhovanie 20
2.1.3 Mechanizmus porušovania 20
2.1.4 Potenciálne miesta únavových lomov 21
2.1.5 Podmienky únavovej citlivosti 21
2.1.6 Metódy navrhovania na únavu 21
2.2 Navrhovanie na bezpečnú životnosť 22
2.2.1 Nevyhnutné podmienky pre navrhovanie na bezpečnú životnosť 22
2.2.2 Postup výpočtu pri navrhovaní na bezpečnú životnosť 22
2.3 Navrhovanie na prípustné poškodenie 24
2.3.1 Nevyhnutné podmienky pre navrhovanie na prípustné poškodenie 24
2.3.2 Určenie stratégie kontroly pre navrhovanie na prípustné poškodenie 24
2.4 Navrhovanie na základe skúšok 26

3 Zaťaženie 26
3.1 Zdroje únavového zaťaženia 26
3.2 Odvodenie únavového zaťaženia 27
3.3 Ekvivalentné únavové zaťaženie 27
3.4 Parciálne súčinitele spoľahlivosti pre únavové zaťaženie 27

4 Výpočet napätí 28
4.1 Výpočet globálnych napätí 28
4.1.1 Všeobecne 28
4.1.2 Použitie nosníkových prvkov 28
4.1.3 Použitie membránových, škrupinových a tuhých prvkov 29
4.2 Použiteľnosť nominálnych napätí, upravených nominálnych napätí a efektívnych
tvarových napätí
29
4.2.1 Nominálne napätia 29
4.2.2 Upravené nominálne napätia 29
4.2.3 Efektívne tvarové napätia 30
4.3 Odvodenie napätí 32
4.3.1 Odvodenie nominálnych napätí 32
4.3.2 Odvodenie upravených nominálnych napätí 32
4.3.3 Odvodenie efektívnych tvarových napätí 32
4.3.4 Orientácia napätí 33
4.4 Parametre rozkmitu napätia pre zvláštne miesta iniciácie 33
4.4.1 Základný materiál, tupé zvary s plným prievarom a spoje s mechanickými
spojovacími prostriedkami
33
4.4.2 Kútové zvary a čiastočne prevarené tupé zvary 33
4.4.3 Lepené spoje 34
4.4.4 Odliatky 34
4.5 Spektrá napätia 34
4.5.1 Počítanie kmitov 34
4.5.2 Odvodenie spektra napätia 34

5 Únavová pevnosť 36
5.1 Kategórie detailov 36
5.1.1 Faktory ovplyvňujúce kategóriu detailu 36
5.1.2 Tabuľky kategórie detailov 36
5.2 Údaje o únavovej pevnosti 37
5.2.1 Klasifikované detaily 37
5.2.2 Neklasifikované detaily 37
5.2.3 Lepené spoje 37
5.2.4 Efektívne tvarové napätia 51
5.3 Účinok stredného napätia 51
5.3.1 Všeobecne 51
5.3.2 Základný materiál a mechanicky spojované styky 51
5.3.3 Zvarové spoje 51
5.3.4 Lepené spoje 51
5.3.5 Nízkokmitová únava 51
5.3.6 Počítanie kmitov pre výpočet súčiniteľa nesúmernosti kmitov napätia - pomeru R 52
5.4 Vplyv prostredia 52
5.5 Postupy na zvýšenie únavovej pevnosti 52

6 Požiadavky na kvalitu 53
6.1 Určenie úrovne požadovanej kvality 53
6.2 Vyznačenie úrovne kvality na výkresoch 53
6.3 Posúdenie prístupom vhodnosť na daný účel 54
Príloha A (informatívna) – Výpočet napätí 55
Príloha B (informatívna) – Návod na hodnotenie defektov prístupmi lomovej mechaniky 59
Príloha C (informatívna) – Skúšanie pre navrhovanie na únavu 78
Príloha D (normatívna) – Kontrola a akceptačné úrovne kvality zhotovenia 82
Príloha E (informatívna) – Zlepšenie únavovej pevnosti zvarových spojov 90
Príloha F (informatívna) – Vysokodeformačná (nízkokmitová) únava 92
Príloha G (informatívna) – Vplyv nesúmernosti kmitov napätia - pomeru R 93