SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14015
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14015Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14015
Slovenský názov: Požiadavky na navrhovanie a výrobu na mieste zhotovených nadzemných vertikálnych valcových zváraných nádrží s plochým dnom na skladovanie kvapalín pri teplote okolia a vyššej teplote
Anglický názov: Specification for the design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and above
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.020.10
Triediaci znak: 69 8048
Úroveň zapracovania: idt EN 14015:2004
Vestník: 04/05
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 
Iba na CD bez možnosti tlače!

Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto európskej norme sa špecifikujú požiadavky na materiály, navrhovanie, výrobu, montáž, skúšanie a kontrolu oceľových zváraných vertikálnych valcovitých nádrží s plochým dnom, zhotovených na stavenisku nad povrchom zeme na skladovanie kvapalín pri teplote okolia a vyššej teplote, a určujú sa aj technické podmienky, ktoré sa musia dodržať (pozri prílohu A).Obsah normy STN EN 14015
Obsah
Strana

Predhovor 15

1 Predmet normy 15

2 Normatívne odkazy 16

3 Termíny, definície, značky a skratky 19
3.1 Termíny a definície 19
3.2 Značky 22
3.3 Skratky 23

4 Informácie a požiadavky, ktoré sa majú zdokumentovať 24
4.1 Informácie, ktoré má špecifikovať odberateľ 24
4.2 Informácie, na ktorých sa musí dohodnúť odberateľ nádrže s výrobcom 24
4.3 Informácie, ktoré má poskytnúť výrobca nádrže 24
4.4 Informácie, ktoré má poskytnúť výrobca ocele 24
4.5 Informácie, na ktorých sa musí dohodnúť výrobca ocele s výrobcom nádrže 24
4.6 Informácie, na ktorých sa musí dohodnúť dodávateľ a odberateľ strechy 24
4.7 Informácie, na ktorých sa musí dohodnúť výrobca nádrže a odberateľ strechy 24
4.8 Informácie, ktoré má poskytnúť dodávateľ strechy 24

5 Požiadavky 24
5.1 Návrhový tlak 24
5.2 Návrhová teplota kovu 24
5.2.1 Maximálna návrhová teplota kovu 24
5.2.2 Minimálna návrhová teplota kovu 25
5.3 Návrhová hustota 25
5.4 Medza klzu 26

6 Materiály 26
6.1 Uhlíkové a uhlíkovo-mangánové ocele 26
6.1.1 Materiály platní (plechov) 26
6.1.2 Sekcie z konštrukčnej ocele 30
6.1.3 Výkovky 30
6.1.4 Rúry 30
6.1.5 Zváracie materiály 31
6.1.6 Požiadavky na nárazovú prácu KV uhlíkových a uhlíkovo-mangánových ocelí 31
6.1.7 Montáž 32
6.1.8 Tolerancie hrúbky 33
6.2 Nehrdzavejúce ocele 33
6.2.1 Všeobecne 33
6.2.2 Materiály platní (plechov) 34
6.2.3 Sekcie oceľovej konštrukcie 34
6.2.4 Výkovky 35
6.2.5 Rúry 35
6.2.6 Zváracie materiály 36

7 Návrhové zaťaženie 36
7.1 Zaťaženia 36
7.2 Hodnoty zaťažení 36
7.2.1 Zaťaženie kvapalinou 36
7.2.2 Zaťaženie vnútorným tlakom 36
7.2.3 Zaťaženie vyvolané teplotou 36
7.2.4 Zaťaženie vlastnou hmotnosťou 37
7.2.5 Zaťaženie izoláciou 37
7.2.6 Pohyblivé občasné zaťaženie 37
7.2.7 Koncentrované občasné zaťaženie 37
7.2.8 Zaťaženie snehom 37
7.2.9 Zaťaženie dažďom 37
7.2.10 Zaťaženie vetrom 37
7.2.11 Seizmické zaťaženie 37
7.2.12 Zaťaženie od pripojeného potrubia a príslušenstva 37
7.2.13 Zaťaženie sadaním základov 37
7.2.14 Neočakávané zaťaženie 38
7.3 Kombinácie zaťažení 38

8 Dná nádrží 38
8.1 Všeobecne 38
8.2 Materiály 38
8.3 Navrhovanie 40
8.4 Výroba 41

9 Návrh plášťa 43
9.1 Návrhové a skúšobné napätie 43
9.2 Vnútorné zaťaženie 45
9.3 Zaťaženie vetrom a vákuom 45
9.3.1 Výstužné prstence 45
9.3.2 Návrh primárneho výstužného prstenca (vetrového nosníka) 47
9.3.3 Návrh sekundárneho výstužného prstenca (vetrového nosníka) 48
9.4 Usporiadanie platní plášťa 49
9.5 Spoje plášťa 49

10 Návrh pevnej strechy 50
10.1 Zaťaženie 50
10.2 Typ strechy 50
10.3 Usporiadanie platní strechy podpernými konštrukciami 50
10.4 Platne strechy s podpernou konštrukciou (membránové strechy) 51
10.5 Tlaková plocha na spoji plášťa a strechy 51
10.6 Požiadavky na vetranie 53
10.6.1 Všeobecne 53
10.6.2 Predmet zabezpečenia vetrania 53
10.6.3 Účinnosť vetrania 53
10.6.4 Prírastok tlaku alebo vákua 54
10.7 Plávajúce strechy 54

11 Návrh plávajúcej strechy 54

12 Ukotvenie nádrže 54
12.1 Všeobecne 54
12.2 Príslušenstvo ukotvenia 54
12.3 Kotevné skrutky alebo pásy 54
12.3.1 Dovolené namáhanie ťahom 54
12.3.2 Prierezová plocha 55
12.4 Odolnosť proti uvoľneniu počas skúšky 55

13 Montáž 55
13.1 Hrdlá plášťa O/D 80 mm a viac 55
13.2 Hrdlá plášťa menšie ako O/D 80 mm 63
13.3 Hrdlá strechy 64
13.4 Spoje podperných blokov 66
13.5 Zaťaženia hrdiel 66
13.6 Zapustené dvere na čistenie a odvodňovacie nádrže na odvod vody 66
13.6.1 Všeobecne 66
13.6.2 Zapustené dvere na čistenie 66
13.6.3 Odvodňovacie nádrže na vodu 66
13.6.4 Kombinovaná odvodňovacia nádrž na odvod vody a čistenie 66
13.7 Detaily zvárania hrdiel 66
13.8 Vŕtanie prírub 67
13.9 Tepelné spracovanie hrdiel po zváraní 67
13.10 Vyhrievacie a/alebo chladiace sústavy 67
13.11 Schody a ochodze 70
13.12 Zábradlie 70
13.13 Rebríky 71
13.14 Uzemňovacie spoje 71
13.15 Trvalé príchytky 71
13.16 Dočasné príchytky 71

14 Izolácia 71

15 Dielenská výroba súčastí nádrže 71
15.1 Všeobecne 71
15.2 Príjem a identifikácia materiálov 71
15.3 Zaobchádzanie s materiálmi a ich uskladnenie 72
15.4 Označovanie materiálov 72
15.5 Výroba platní a tolerancie 72
15.6 Výroba súčastí hrdla 73
15.7 Tvarovanie platní a tolerancie 73
15.8 Otvory 73
15.8.1 Hrdlá 73
15.8.2 Kontrolné okná 73
15.8.3 Hrdlá pre miešače 73
15.8.4 Dvere na čistenie 73
15.8.5 Výstužné platne 73
15.8.6 Vsunuté platne 74
15.9 Zváranie 74
15.10 Stav povrchu 74
15.11 Označovanie na účely montáže 74
15.12 Balenie, manipulácia a preprava na stavenisko 74

16 Montáž na stavenisku a tolerancie 75
16.1 Všeobecne 75
16.2 Základy 75
16.2.1 Všeobecne 75
16.2.2 Tolerancia obvodu 76
16.2.3 Tolerancia povrchu základu 76
16.3 Miesta ukotvenia 76
16.4 Manipulácia a skladovanie 76
16.5 Oprava súčastí poškodených pri preprave a manipulácii 77
16.6 Platne dna 77
16.7 Spoj dna a plášťa 77
16.7.1 Montážne tolerancie spoja prvého prstenca plášťa na plochom dne 77
16.7.2 Tolerancie geometrie plášťa 78
16.7.3 Vertikálna tolerancia 78
16.7.4 Tolerancie v pripájaní platní 78
16.7.5 Tolerancie tvaru zvarových spojov 79
16.7.6 Primárne a sekundárne výstužné krúžky (vetrové nosníky) 79
16.8 Pripevnené strechy 79
16.8.1 Všeobecne 79
16.8.2 Podperný rám 79
16.8.3 Platne strechy 79
16.8.4 Pokovované strechy a konštrukcia strechy 80
16.8.5 Zlomiteľné spoje strechy 80
16.9 Hrdlá 80
16.10 Vonkajšie príslušenstvo 80
16.11 Vnútorné príslušenstvo 80
16.12 Dočasné príchytky 80


17 Schválenie postupov zvárania a zváračov 81
17.1 Všeobecne 81
17.2 Stanovený postup zvárania 81
17.2.1 Všeobecne 81
17.2.2 Zváranie skúšobných vzoriek 81
17.2.3 Kontrola a skúšanie skúšobných vzoriek 81
17.3 Schvaľovací protokol postupu zvárania (WPAR) 81
17.3.1 Príprava 81
17.3.2 Rozsah schválenia 82
17.4 Schválenie zváračov a operátorov zvárania 82
17.5 Skúšobné platne kontroly výroby 82
17.5.1 Horizontálne zvary 82
17.5.2 Zvislé zvary 82

18 Zváranie 82
18.1 Všeobecne 82
18.2 Postupnosť zvárania 82
18.3 Zváranie dien 83
18.3.1 Odstraňovanie náterov 83
18.3.2 Prstencové platne venca dna 83
18.3.3 Platne dna 83
18.4 Priváranie plášťa k dnu 83
18.5 Zváranie plášťa 83
18.6 Zváranie strechy 83
18.7 Dočasné zvary 83
18.8 Atmosférické podmienky 83
18.9 Predhrev 84
18.10 Tepelné spracovanie po zváraní 84
18.11 Opravy zvarov 85

19 Skúšanie a kontrola 85
19.1 Všeobecne 85
19.2 Kvalifikácia personálu NDT 85
19.3 Postupy skúšania 85
19.4 Druhy kontrol a skúšok 86
19.4.1 Kontrola materiálov 86
19.4.2 Skúšanie hrán, ktoré sa majú zvárať a príprava spojov 86
19.4.3 Vizuálna kontrola 86
19.4.4 Druh a rozsah skúšania a skúšky zvarov 86
19.4.5 Dopĺňajúce skúšky, ak sa zistia chyby 90
19.5 Skúška vákuovou komorou 90
19.6 Kapilárna skúška 91
19.7 Magnetická skúška 91
19.8 Skúška mydlovými bublinkami 91
19.8.1 Výstužné platne 91
19.8.2 Pripevnenie strechy na plášť 91
19.8.3 Pripojenie plášťa na dno dvojstranným kútovým zvarom 91
19.9 Rádiografická skúška 92
19.9.1 Všeobecný postup 92
19.9.2 Skladovanie filmov 92
19.10 Ultrazvuková skúška 92
19.11 Kritériá prijateľnosti 92
19.11.1 Kritériá prijateľnosti chýb 92
19.11.2 Prijateľné stenčovanie po brúsení 95
19.12 Kontrola rozmerov 95
19.13 Hydrostatická a pneumatická skúška 96
19.13.1 Všeobecne 96
19.13.2 Hladina kvapaliny pri hydrostatickej skúške 96
19.13.3 Tlak pri pneumatickej skúške 96
19.13.4 Podmienky realizácie 96
19.13.5 Skúšanie pri plnení 96
19.13.6 Plnenie 97
19.13.7 Kontrola a skúšanie strechy (zvýšeným tlakom) 97
19.13.8 Skúšanie stability nádrže pri podtlaku 98
19.14 Kontrola prázdnej nádrže 98
19.15 Príslušenstvá 98
19.15.1 Vonkajšie príslušenstvá 98
19.15.2 Vnútorné príslušenstvá 98

20 Dokumentácia a štítok s údajmi 98
20.1 Dokumentácia 98
20.2 Štítok s údajmi 100

Príloha A (normatívna) – Informácie a požiadavky, ktoré sa majú zdokumentovať 101
A.1 Informácie, ktoré má dodať odberateľ 101
A.2 Informácie odsúhlasené medzi dodávateľom a odberateľom 102
A.3 Informácia, ktorú má dodať výrobca 103
A.4 Informácie, ktoré má dodať výrobca ocele 103
A.5 Informácie, na ktorých sa musia dohodnúť výrobca ocele a výrobca nádrže 103
A.6 Informácie, na ktorých sa musia dohodnúť odberateľ s dodávateľom plávajúcej strechy 104
A.7 Informácie, na ktorých sa musia dohodnúť výrobca nádrže s dodávateľom plávajúcej
strechy 104
A.8 Informácie, ktoré má dať dodávateľ plávajúcej strechy 104

Príloha B (informatívna) – Prevádzkové a bezpečnostné vplyvy na skladovacie nádrže
a vybavovanie skladovania 105
B.1 Všeobecne 105
B.2 Typ nádrže 105
B.2.1 Uskladnený produkt 105
B.2.2 Miestne klimatické a geologické podmienky 105
B.3 Zdravotné a bezpečnostné hľadiská a hľadiská životného prostredia 105
B.3.1 Obmedzenia 105
B.3.2 Ochrana pred ohňom 106
B.4 Príchytky na bezpečnostné alebo hasiace zariadenia nádrží 106

Príloha C (normatívna) – Požiadavky na plávajúce strechy 107
C.1 Všeobecne 107
C.2 Typy plávajúcich striech 107
C.3 Požiadavky na navrhovanie a výrobu 110
C.3.1 Návrh 110
C.3.2 Materiály konštrukcie 111
C.3.3 Príslušenstvo plávajúcej strechy 114
C.3.4 Príslušenstvá nádrže 117
C.4 Inštalácia 119
C.4.1 Prehliadka nádrže 119
C.4.2 Kontrola a inštalácia plávajúcej strechy 119
C.4.3 Skúšanie 119
C.5 Dokumentácia 120

Príloha D (normatívna) – Požiadavky na plávajúce strechy 121
D.1 Všeobecne 121
D.2 Typy striech 121
D.3 Návrh 121
D.3.1 Všeobecne 121
D.3.2 Plávateľnosť 122
D.3.3 Návrh konštrukcie strechy 123
D.3.4 Stabilita strechy pri zaťažení vetrom 123
D.3.5 Prielezy pontónu 123
D.3.6 Prielez strechy 123
D.3.7 Zariadenia na centrovanie a proti otáčaniu 123
D.3.8 Hlavné odvodnenie strechy 123
D.3.9 Núdzové odvodňovania 124
D.3.10 Výpustné zátky 124
D.3.11 Vetracie otvory 124
D.3.12 Tesnenia 125
D.3.13 Podpery 125
D.3.14 Meracie zariadenia 125
D.3.15 Skladací rebrík 125
D.3.16 Uzemňovacie káble 125
D.3.17 Penová priehradka 126
D.4 Dielce vyrobené v dielni 126
D.5 Označovanie, balenie, manipulácia a preprava 126
D.5.1 Všeobecne 126
D.5.2 Oprava po úpoškodení počas manipulácie pri výrobe 126
D.6 Montážna zostava 126
D.7 Zváranie 126
D.7.1 Všeobecne 126
D.7.2 Podpery 126
D.7.3 Priečky 126
D.8 Kontrola a skúšanie 127
D.8.1 Zvary 127
D.8.2 Pontóny 127
D.8.3 Kontrola 127
D.8.4 Odvodnenie 127
D.9 Dokumentácia 127

Príloha E (normatívna) – Požiadavky na tesnenie obruby plávajúcich striech 128
E.1 Všeobecne 128
E.2 Návrh 128
E.3 Typy tesnenia 128
E.4 Ochranné štíty proti počasiu 129
E.5 Použitie a technické detaily okrajových tesnení 129
E.5.1 Mechanické šmykové tesnenia 129
E.5.2 Pružinové prítlačné nožové tesnenia 129
E.5.3 Primárne tesnenia naplnené kvapalinou 129
E.5.4 Primárne tesnenia naplnené penou 129
E.5.5 Sekundárne tesnenia s podložkou s pružinou alebo prítlačné sekundárne tesnenia 130
E.5.6 Sekundárne tesnenia so stlačenou platňou 130
E.5.7 Stieracie tesnenia 130
E.5.8 Integrované primárne/sekundárne tesnenia 130
E.6 Inštalácia 130

Príloha F (normatívna) – Výber uhlíkových a uhlíkovo-mangánových oceľových platní ako
alternatíva špecifikácií uvedených v 6.1 132
F.1 Alternatívne národné normy 132
F.2 Všeobecne 132
F.3 Chemické zloženie 132
F.4 Mechanické vlastnosti 134
F.5 Skúška rázovej húževnatosti 134
F.5.1 Všeobecne 134
F.5.2 Rázové vlastnosti 134

Príloha G (informatívna) – Odporúčania seizmických opatrení pre skladovacie nádrže 137
G.1 Všeobecne 137
G.2 Návrhové zaťaženia 137
G.2.1 Moment prevrátenia 137
G.2.2 Efektívna hmotnosť obsahu nádrže 137
G.2.3 Koeficienty bočnej sily 138
G.3 Odolnosť proti prevráteniu 140
G.3.1 Obsah nádrže 140
G.3.2 Hrúbka platne dna 140
G.4 Zaťaženie plášťa 140
G.4.1 Neukotvené nádrže 140
G.4.2 Ukotvené nádrže 141
G.4.3 Maximálne dovolené zaťaženie plášťa 141
G.4.4 Vyššie prstence plášťa 142
G.5 Ukotvenie nádrží 142
G.5.1 Minimálne vyžadované ukotvenie 142
G.5.2 Návrh ukotvenia 142
G.6 Potrubie 142
G.7 Výška špliechania 142

Príloha H (informatívna) – Odporúčania pre ostatné typy dien nádrží (dvojité dná, zvýšené
dná a pod.) 143
H.1 Neúplne podopreté dná 143
H.2 Dvojité dná 143
H.2.1 Všeobecne 143
H.2.2 Navrhovanie 143
H.2.3 Zisťovanie tesnosti 146
H.3 Zdvihnuté nádrže alebo nádrže podopreté nosníkom 146
H.4 Skúška tesnosti 146

Príloha I (informatívna) – Odporúčania pre základy nádrží 147
I.1 Všeobecne 147
I.2 Prieskum pôdy 147
I.2.1 Všeobecne 147
I.2.2 Hladina podzemnej vody 147
I.2.3 Seizmický prieskum 147
I.2.4 Miesta, ktorým sa treba vyhnúť 147
I.3 Navrhovanie základu 148
I.3.1 Všeobecne 148
I.3.2 Podmienky zaťaženia 148
I.3.3 Dovolené zaťaženie pôdy 148
I.3.4 Sadanie 148
I.3.5 Spevňovanie pôdy a pilotovanie 149
I.3.6 Drenážovanie 149
I.3.7 Odpor proti vztlaku 149
I.3.8 Membránová bariéra proti výparom 149
I.4 Typy základov 149
I.4.1 Všeobecne 149
I.4.2 Základy s podložnou vrstvou 149
I.4.3 Betónový prstencový základ 150
I.4.4 Povrch základovej dosky 150
I.4.5 Základová doska podopretá pilótami 150

Príloha J (informatívna) – Príklady výpočtov výstužných prstencov (vetrových nosníkov) 153
J.1 Všeobecne 153
J.2 Sekčné moduly 153
J.3 Vypracované príklady návrhov sekundárnych výstužných prstencov (vetrových nosníkov) 153
J.4 Príklad 1 155
J.5 Príklad 2 156

Príloha K (normatívna) – Pravidlá navrhovania nádrží so zlomiteľnými spojmi medzi strechou
a plášťom 157
K.1 Všeobecne 157
K.2 Zhotovenie 157
K.3 Materiály 158
K.4 Zásady navrhovania 158


Príloha L (normatívna) – Požiadavky na systémy vetrania 161
L.1 Všeobecne 161
L.2 Typy vetracích otvorov a ventilov 161
L.2.1 Všeobecne 161
L.2.2 Voľné vetracie otvory pre vstup a výstup 161
L.2.3 Tlakové poistné ventily a vákuové poistné ventily 161
L.2.4 Vetracie potrubia 162
L.2.5 Núdzové vetracie ventily 162
L.2.6 Vetracie systémy so schopnosťou zadržania plameňa 162
L.3 Výpočet maximálnych prietokových rýchlostí na bežné odvzdušnenie a zavzdušnenie 162
L.3.1 Všeobecne 162
L.3.2 Výkon čerpadla 162
L.3.3 Odvzdušnenie a zavzdušnenie vplyvom teplotných zmien 163
L.4 Výpočet maximálnych prietokových rýchlostí pre núdzové tlakové vetranie 164
L.4.1 Všeobecne 164
L.4.2 Požiar 164
L.4.3 Zlá funkcia ochranného systému 165
L.4.4 Iné možné príčiny 165
L.5 Núdzové vákuové vetranie 166
L.6 Skúšanie vetracích zariadení 166
L.6.1 Všeobecne 166
L.6.2 Skúšobné zariadenie 166
L.6.3 Metóda 167
L.7 Dokumentácia výrobcu a označovanie vetracích zariadení 168
L.7.1 Dokumentácia 168
L.7.2 Označovanie 168

Príloha M (informatívna) – Ukotvenie nádrže 170
M.1 Všeobecne 170
M.2 Prídržný pás 170
M.3 Kotevná skrutka s individuálnym vystužením 170
M.4 Kotevná skrutka so súvislým podperným prstencom 170

Príloha N (informatívna) – Zvárané detaily montážnych spojov 173
N.1 Montážne zvary 173
N.2 Montážne zvary nasadených detailov 176
N.3 Spoje blokových odbočiek so závrtnými skrutkami 176

Príloha O (informatívna) – Dvere na čistenie vyplachovaním a vodné vypúšťacie nádrže 177
O.1 Dvere na čistenie vyplachovaním 177
O.1.1 Všeobecne 177
O.1.2 Dvere na čistenie vyplachovaním so vsunutou výstužnou platňou 177
O.1.3 Dvere na čistenie vyplachovaním s výstužnou platňou 177
O.2 Vodné vypúšťacie nádrže 178
O.3 Kombinovaná vodná vypúšťacia a čistiaca nádrž 178

Príloha P (informatívna) – Vyhrievacie a/alebo chladiace systémy 185
P.1 Všeobecne 185
P.2 Vyhrievacie médium 185
P.3 Typy vyhrievacích alebo chladiacich zariadení 185
P.4 Inštalácia 185

Príloha Q (informatívna) – Odporúčania na navrhovanie a používanie izolácie 187
Q.1 Všeobecne 187
Q.2 Úvahy o návrhu 187
Q.2.1 Všeobecne 187
Q.2.2 Stále zaťaženia 188
Q.2.3 Zaťaženia vetrom 188
Q.2.4 Teplotná rozťažnosť 188
Q.2.5 Pohyby spôsobené hydrostatickým tlakom 188
Q.3 Usporiadanie mechanickej podpery 188
Q.3.1 Všeobecne 188
Q.3.2 Zvárané podpery (príchytky) 189
Q.3.3 Podpery pripojené lepidlom 189
Q.3.4 Konštrukcia vonkajšieho rámu 191
Q.3.5 Sekundárne podperné články 191
Q.3.6 Izolácia strechy 191
Q.4 Detaily návrhu 191
Q.4.1 Hrdlá a kontrolné otvory 191
Q.4.2 Spojenie schodov 192
Q.4.3 Podpery blízko výstužných prstencov (vetrových nosníkov) 192
Q.4.4 Návrh strechy 192
Q.4.5 Výstužné prstence (vetrové nosníky) 192
Q.4.6 Vonkajšie výstužné prstence plášťa (vetrové nosníky) a izolácia dna plášťa 193
Q.5 Ochrana pred koróziou 193
Q.6 Izolácia 193
Q.6.1 Všeobecne 193
Q.6.2 Pripojenia hrdla a kontrolných otvorov 196
Q.6.3 Výstužné prstence (vetrové nosníky) 197
Q.7 Obloženie 197
Q.7.1 Všeobecne 197
Q.7.2 Obloženie na bočnej stene 198
Q.7.3 Obloženie strechy 198
Q.8 Bezpečnostné izolačné materiály 198
Q.8.1 Dosková alebo bloková izolácia s kovovým obložením 198
Q.8.2 Pena s kovovým obložením na stavenisku 199
Q.8.3 Sprejovaná pena 199
Q.8.4 Strechy 199
Q.9 Ohrozenie ohňom 200

Príloha R (normatívna) – Povrchová úprava 201
R.1 Vnútorné povrchy v styku s uskladneným produktom 201
R.1.1 Všeobecne 201
R.1.2 Nádrže z uhlíkových a uhlíkovo-mangánových ocelí 201
R.1.3 Nádrže z nehrdzavejúcich ocelí 201
R.2 Vonkajšie povrchy 203
R.2.1 Všeobecne 203
R.2.2 Nádrže z uhlíkovej a uhlíkovo-mangánovej ocele 203
R.2.3 Nádrže z nehrdzavejúcej ocele 203

Literatúra 204