SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14710-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14710-1


Označenie: STN EN 14710-1 zrušená
Slovenský názov: Požiarne čerpadlá. Požiarne odstredivé čerpadlá bez zavodňovacieho zariadenia. Časť 1: Triedenie, všeobecné a bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Fire-fighting pumps. Fire-fighting centrifugal pumps without primer. Part 1: Classification, general and safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2005
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 13.220.10
Triediaci znak: 92 0616
Úroveň zapracovania: idt EN 14710-1:2005
Vestník: 11/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14710-1+A1:2009-01 (92 0616)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre odstredivé čerpadlá bez zavodňovacieho zariadenia s cieľom hasenia požiaru, predurčené ako :- plávajúce čerpadlá (FPN-F), - ponorné čerpadlá (FPN-S); alebo - prídavné čerpadlá (FPN-B).Obsah normy STN EN 14710-1
Predhovor 7
0 Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 10
3.1 Čerpadlá a ich použitie 10
3.2 Nasávacie výšky 11
3.3 Tlaky 11
3.4 Prietoky 13
3.5 Výkon 13
3.6 Rýchlosť otáčania 13
3.7 Účinnosť 13
4 Zoznam závažných ohrození 14
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo ochranné opatrenia 15
5.1 Všeobecne 15
5.2 Osobitné požiadavky 15
5.2.1 Mechanické ohrozenia 15
5.2.2 Elektrické ohrozenia 17
5.2.3 Tepelné ohrozenia 17
5.2.4 Ohrozenia vzniknuté zanedbaním ergonometrických zásad pri konštruovaní strojov 17
5.2.5 Ohrozenia spôsobené chybnou a/alebo nesprávnou inštaláciou ochranných zariadení 17
5.2.6 Špeciálne nástroje 17
6 Všeobecné požiadavky a požiadavky na vykonanie 17
6.1 Zhotovenie 17
6.2 Materiály 18
6.3 Menovitý výtlačný tlak 18
6.4 Menovitý prietok čerpadla 18
6.5 Menovitá geodetická nasávacia výška 18
6.6 Uzatvárací tlak 18
6.7 Odvodnenie 18
6.8 Uzatváracie ventily a prípojky čerpadla 18
6.9 Vstupný filter čerpadla 19
6.10 Štartovanie pri nízkej teplote 19
6.11 Správanie pri veľmi nízkej teplote 19
6.12 Ovládacie prvky 19
6.13 Prídavné zariadenia 19
6.14 Zariadenia na ochranu čerpadla 19
6.15 Účinnosť 19
6.16 Garantované hodnoty 19
7 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo ochranných opatrení 19
8 Overovanie všeobecných požiadaviek a požiadaviek na vykonanie 19
9 Triedenie a označovanie skratkami (skrátené označovanie) 20
10 Označovanie 21
11 Informácie pre používateľa 21
11.1 Všeobecne 21
11.2 Signalizácia a výstražné zariadenia 22
11.3 Sprievodná dokumentácia 22
11.3.1 Všeobecne 22
11.3.2 Obsah 22
11.4 Označovanie 25
Príloha ZA (informatívna) - Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné
požiadavky alebo iné ustanovenia európskej smernice 98/37/ES 27
Literatúra 28
Obrázky
Obrázok 1 – Charakteristická krivka výstupného tlaku čerpadla pa (základná) 12
Tabuľky
Tabuľka 1 – Zoznam závažných ohrození 14
Tabuľka 2 – Požiarne odstredivé čerpadlá s menovitým výtlačným tlakom 6 barov 20
Tabuľka 3 – Požiarne odstredivé čerpadlá s menovitým výtlačným tlakom 10 barov 20
Tabuľka 4 – Požiarne odstredivé čerpadlá s menovitým výtlačným tlakom 15 barov 21